FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wynajem długoterminowy

Co oznacza wynajem długoterminowy i czym różni się od od tradycyjnego Leasingu?

 1. W cenie miesięcznej raty otrzymujesz do dyspozycji nowy samochód na określony czas oraz przebieg, zgodnie z Twoimi rzeczywistymi potrzebami.
 2. Długoterminowy wynajem samochodu oferowany przez Star Fleet oznacza niską ratę, w ramach której pokrywana jest obsługa serwisowa, ubezpieczenie, a także pakiet dodatkowych usług. Ty pokrywasz jedną ratę miesięczną, a w rzeczywistości masz opłacone:
 • koszty finansowe i koszty utraty wartości auta;
 • serwisowanie;
 • dodatkowe opony zimowe wraz wymianą;
 • ubezpieczenie Assistance;
 • zabezpieczenie likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • potrzeby samochód zastępczy

Czym jest wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy, zwany również CFM, jest formą finansowania o charakterze podobnym do leasingu operacyjnego. Pozwala na użytkowanie pojazdu bez konieczności jego wykupienia. Zapewnia gwarancję stałych i przewidywalnych kosztów, wynikających z używania, serwisowania czy ubezpieczenia pojazdu.

Jakie będę mieć Korzyści z wynajmu długoterminowego?

 • Wkład własny  - Wkład własny to wpłata, jaką możesz wnieść przy podpisywaniu umowy, odpowiadająca części wartości wynajmowanego auta. Wpłata własna wpływa na zmniejszenie raty, dzięki czemu zmniejszasz swoje miesięczne koszty. Często jest dokonywana ze względu na korzyści podatkowe.
 • Niższa rata – niższe nakłady finansowe vs zakup, kredyt czy tradycyjny leasing bankowy - w wynajmie miesięczna rata jest bowiem spłatą utraty wartości samochodu, a nie całkowitego kosztu zakupu pojazdu. Ponadto, wybierając wynajem korzystasz z efektu rabatów firmy leasingowej.
 • Tarcza podatkowa - wszystkie koszty wynikające z wynajmu i serwisu samochodu stanowią koszty uzyskania przychodu dla Twojej firmy, a więc obniżają podstawę do opodatkowania.
 • Komfort i oszczędność czasu – całością spraw związanych z obsługą samochodu zajmuje się firma leasingowa, dzięki czemu możesz skupić się na prowadzeniu własnego biznesu.
 • Sposób finansowania - w odróżnieniu od kredytu, wynajem nie obciąża bilansu firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie chciało wziąć pożyczkę, np. na kupno maszyny albo linii produkcyjnej, jego bilans w banku wypadnie dużo korzystniej, a tym samym lepiej zostanie określona zdolność kredytowa.
 • Efekt wizerunkowy – nowy, sprawny samochód, możliwość wymiany auta co 3-4 lata.
 • Pakiet serwisowy - Pakiet serwisowy obejmuje bezpłatne przeglądy i naprawy pojazdu łącznie z wymianą części eksploatacyjnych Dzięki temu możesz komfortowo użytkować samochód bez dodatkowych zmartwień.
Zawarcie umowy

Jakie dokumenty wymagane są do podpisania umowy wynajmu długoterminowego?

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebne są dokumenty takie jak:

 • Uzupełniony i podpisany wniosek,
 • Książka Przychodów i Rozchodów za bieżący okres,
 • PIT za poprzedni rok 

 

Dla spółek prawa handlowego wymagane są :

 • Uzupełniony i podpisany wniosek,
 • Bilans + Rachunek Zysków i Strat za bieżący okres,
 • Bilans + Rachunek Zysków i Strat za poprzedni rok

Czy ponoszę koszty rejestracji pojazdu?

Nie. Koszty rejestracji uwzględnione się w miesięcznej racie.

Kto może wynająć samochód?

Z oferty wynajmu długoterminowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzonej działalności oraz klienci indywidualni nie posiadający działalności gospodarczej.

Kto może być użytkownikiem pojazdu?

Użytkownikiem pojazdu bez zgody instytucji finansującej mogą być: wynajmujący, osoby zatrudnione przez finansującego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o podobnym charakterze oraz osoby najbliższe (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) pod warunkiem posiadania przez nie zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji i dokumentów.

Udostępnienie pojazdu innym niż wymienione każdorazowo wymaga zgody instytucji finansującej. Odpowiedzialność za wszelkie szkody pozostają zawsze po stronie wynajmującego.

Kiedy zaczynam płacić raty?

Raty zaczynasz płacić w momencie odbioru samochodu i podpisaniu protokołu odbioru

Gdzie mogę odebrać swój samochód?

Samochody odbierane są w autoryzowanych salonach danej marki na terenie kraju.

Czy pobierają Państwo prowizję lub inne opłaty dodatkowe?

NIE. Nasza firma nie pobiera od klientów prowizji ani opłat dodatkowych.

Serwis

Co obejmuje pakiet serwisowy?

Pakiet serwisowy obejmuje wszystkie wymagane przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne włącznie z elementami eksploatacyjnymi.

Czego nie obejmuje pakiet serwisowy?

Pakiet serwisowy nie obejmuje napraw wynikających z ponadnormatywnego zużycia czy z niewłaściwego użytkowania pojazdu.

Ubezpieczenie

Czy ubezpieczenie komunikacyjne jest obligatoryjne?

Tak, pojazd w wynajmie długoterminowym musi posiadać ważną polisę OC i Autocasco w całym okresie trwania umowy. Ubezpieczenie może być uwzględnione w racie miesięcznej lub może zostać zawarte ubezpieczenie zewnętrzne z innym ubezpieczycielem.

Co się dzieje w przypadku szkody komunikacyjnej?

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić się do instytucji finansującej i poinformować o zaistniałym zdarzeniu. W zależności od stopnia uszkodzenia pojazdu zostanie stwierdzona szkoda częściowa lub całkowita.

Co się dzieje w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu?

O fakcie stwierdzenia szkody całkowitej lub utraty pojazdu pisemnie informuje instytucja finansująca. Podstawą jest wcześniejsze zawiadomienie policji i finansującego. Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia nastąpi po otrzymaniu przez instytucję finansującą orzeczenia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie utraty pojazdu lub otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, lub potwierdzenia przez instytucję finansującą nieopłacalności naprawy uszkodzenia. Dalsza procedura postępowania jest zależna od procedury finansującego.

Czy mogę wykupić polisę GAP?

Tak, możemy Ci zaoferować dodatkowe ubezpieczenie w postaci GAP Fakturowego lub finansowego według Twoich potrzeb. Jest to dodatkowe zabezpieczenie umowy na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży.

Użytkowanie pojazdu

Czy samochodem w wynajmie mogę wyjechać za granicę?

Samochodem w wynajmie można wyjechać za granicę w obrębie krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen. W pozostałych przypadkach należy każdorazowo zwrócić się do finansującego o zgodę na wyjazd zagraniczny.

Czy pojazd w wynajmie może zostać oznaczony reklamą?

Wszelkie modyfikacje w pojeździe mogą być dokonywane na własny koszt i ryzyko – dotyczy to również oznakowania pojazdu reklamą. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, należy zgłosić się z prośbą o zgodę na dokonanie modyfikacji w pojeździe do instytucji finansującej.

Czy mogę zainstalować w pojeździe dodatkowe wyposażenie?

Wszelkie modyfikacje w pojeździe mogą być dokonywane na własny koszt i ryzyko. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, należy zgłosić się z prośbą o zgodę na dokonanie modyfikacji w pojeździe do instytucji finansującej.

Co obejmuje usługa zarządzania oponami?

Usługa zarządzania oponami zawiera koszty zakupu, wymiany, przechowywania i sezonowej wymianę opon.

W przypadku rezygnacji z usługi zarządzania oponami, wszystkie koszty pozostają po stronie wynajmującego.

Co się dzieje w przypadku przekroczenia deklarowanego rocznego limitu przebiegu?

W przypadku przekroczenia deklarowanego limitu kilometrów, naliczane są dodatkowe opłaty z tytułu tzw. „nadbiegu”.

Zakończenie umowy

Jak wygląda procedura zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy?

Po zakończeniu umowy najmu, finansujący wyznacza termin zwrotu pojazdu. Procedura odbywa się w siedzibie finansującego. Należy zwrócić wszelkie dokumenty i elementy dodatkowego wyposażenia pojazdu, które zostały przekazane (wszystkie komplety kluczyków, dowód rejestracyjny, karta paliwowa- jeśli została wydana, akcesoria i książka gwarancyjna). Pojazd podlega ocenie stanu technicznego i ewentualnych szkód, zgodnie z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu. Na tym etapie następuje również rozliczenie z przebiegu, który został zadeklarowany na umowie.

Czym jest Przewodnik Zwrotu Pojazdu?

Przewodnik Zwrotu Pojazdu to instrukcja stosowana przez firmy CFM, przygotowana przez Polski Związek Wynajmu Długoterminowego Pojazdów oraz Rzeczoznawców. Zawiera on szczegółowy opis zasad poprawnego użytkowania pojazdów oraz podstawę do rozgraniczenia normatywnego i ponadnormatywnego zużycia pojazdu.

Przewodnik jest dostępny do pobrania pod adresem www: https://pzwlp.pl/pzwlp/przewodniki-zwrotu-pojazdow-pzwlp. Każdorazowo, instytucja finansująca przekazuje również dokument na życzenie przed podpisaniem umowy.

Co się dzieje z pojazdem po zakończeniu umowy?

Po zakończeniu umowy wynajmu, możesz wykupić pojazd lub zwrócić do instytucji finansującej.

Czy mogę rozwiązać umowę wynajmu przed jej zakończeniem?

Tak, istnieje możliwość rozwiązania umowy, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat związanych z wcześniejszym zakończeniem kontaktu.

Czy mogę wykupić samochód po zakończeniu umowy?

Tak. Po zakończeniu kontraktu masz możliwość wykupienia auta. Cena wykupu jest ustalona trzy miesiące przed zakończeniem kontraktu. Masz prawo pierwokupu po okresie najmu.